Donnerstag, Oktober 28, 2021
Start Ketoconazol (Ketoconazol HRA®) 1280px-Ketoconazol-Enantiomere_Strukturformeln

1280px-Ketoconazol-Enantiomere_Strukturformeln